Polityka prywatności

Polityka prywatności, zrzeczenie się praw w zakresie wprowadzanych treści oraz zezwolenie na użytkowanie wizerunku

Przetwarzanie danych osobowych
Dostęp do niektórych sekcji Witryny/APP http://www.wasa.pl (dalej „Witryna”) lub aplikacji mobilnej(dalej „APP”) i/lub wszelkie zapytania o informacje i usługi skierowane przez użytkowników Witryny/APP mogą wymagać od użytkowników wprowadzenia danych osobowych. Oficjalnym Administratorem Danych jest Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, z siedzibą pod następującym adresem: Parma, Via Mantova, 166 – 43122 (dalej „Barilla”), która to spółka zapewni, że dane są przetwarzane zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników o sposobie użytkowania ich danych osobowych przez firmę Barilla zanim uzyskają dostęp do różnych sekcji Witryny/APP i zanim wprowadzą swoje dane. Dlatego też, od użytkowników wymaga się przeczytania niniejszej polityki prywatności w momencie dokonywania rejestracji w Witrynie/APP.

Po postanowieniach polityki prywatności przedstawiono warunki, na które użytkownicy muszą wyrazić zgodę, aby zrzec się praw w zakresie pomysłów, wizerunków, komentarzy, sloganów związanych z przedmiotem Witryny/APP, materiałów i wszelkich innych informacji generowanych przez użytkowników i publikowanych przez nich w Witrynie/APP (dalej „Wprowadzane treści”), a także warunki dotyczące udzielenia zezwolenia na użytkowanie wszelkich wizerunków, które użytkownicy mogą przekazać firmie Barilla.

Cel przetwarzania danych
Zgodnie z wymaganiami wyrażanymi każdorazowo przez użytkowników, którzy uzyskują dostęp do różnych sekcji Witryny/APP (a także z zastrzeżeniem szczególnych przepisów i regulaminów zachowania poufności dla poszczególnych operacji wymagających wprowadzenia określonych danych osobowych publikowanych w Witryny/APP), poniżej przedstawiamy cele przetwarzania danych osobowych, czyli danych przekazanych bezpośrednio przez użytkowników podczas wypełniania formularzy on-line lub użytkowania serwisów społecznościowych (patrz: kolejna sekcja pt.: „Charakter przekazywania Danych Osobowych oraz procedura”) lub danych uzyskiwanych automatycznie (patrz: sekcja pt.: „Kategorie Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu”) (dalej „Dane Osobowe”).

a) Umożliwienie rejestracji w Witrynie/APP, która jest wymagana w celu uzyskania dostępu do poszczególnych sekcji Witryny/APP lub przekazania i zarządzania różnymi oferowanymi usługami;
b) Umożliwienie użytkownikom publikowania Wprowadzanych treści bezpośrednio w Witrynie/APP lub w Witrynach zarządzanych niezależnie przez strony trzecie, z którymi firma Barilla zawarła porozumienie,w tym między innymi serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, itd. (dalej „Serwisy społecznościowe”); publikacja Wprowadzanych treści może również nastąpić poprzez wykorzystanie nicka wybranego w trakcie rejestracji w Witrynie/APP, a w niektórych przypadkach za pomocą wizerunku powiązanego przez użytkownika z nickiem, przy czym: i) użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wybory, które mogą zaszkodzić interesowi stron trzecich; ii) od użytkowników nie wymaga się wykorzystywania danych osobowych, które umożliwią stronom trzecim innym niż Barilla zidentyfikowanie ich, ale użytkownik – poprzez Barilla – może rozpowszechniać dane osobowe, jeśli zostały one zawarte w nazwie nicka lub za pomocą zdjęcia powiązanego z jego profilem;
c) Prowadzenie działalności marketingowej, takiej jak wysyłanie materiałów promocyjnych i reklamowych firmy Barilla, w tym pocztą elektroniczną, w wiadomościach MMS i SMS, pod warunkiem, że użytkownik wydał zezwolenie i tylko do czasu odwołania niniejszego zezwolenia;
d) Prowadzenie badań nad konsumpcją i nawykami w zakresie dokonywania wyborów, a także definiowanie profilu użytkowników poprzez informacje, które są przez nich przekazywane w trakcie rejestracji, poprzez wypełnianie ankiet lub w oparciu o czynności wykonywane lub informacje przekazywane w trakcie nawigowania w Witrynie/APP. Badania podlegają uzyskaniu zezwolenia użytkownika i są możliwe tylko do czasu odwołania niniejszego zezwolenia. Będą one zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi, a także będą miały na celu personalizację doświadczenia użytkownika w zakresie użytkowania Witryny/APP, a także ulepszanie usług i produktów oferowanych przez firmę Barilla jej konsumentom.
e) Odpowiadanie na pytania użytkowników dot. produktów Barilla, reklam lub Witryny/APP (sekcja „Kontakt” w Witrynie/APP).

Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych i zmiany niniejszych danych. Dane są przekazywane dobrowolnie.
Rejestracja użytkownika w Witrynie/APP nie jest wymagana w celu świadczenia niektórych usług oferowanych przez Barilla (np. te wymienione w ustępie „e” powyżej). Jednakże, w celu realizacji zapytań użytkowników związanych z niniejszymi usługami, zostaną oni poproszeni o przekazanie danych osobowych, które zostaną wykorzystane wyłącznie w powiązanych celach i tylko i wyłącznie przez wymagany czas.

Procedury przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane głównie w formie elektronicznej za pomocą oprogramowania ściśle związanego z zakresem wykorzystania wskazanym powyżej.

Charakter przekazywania Danych Osobowych oraz procedura

Przekazywanie danych osobowych jest opcjonalne, ale niektóre dane osobowe są obowiązkowe (np. dane w polach oznaczonych gwiazdką) w celu umożliwienia firmie Barilla realizacji potrzeb użytkownika w zakresie funkcji Witryny/APP. W przypadku pól oznaczonych gwiazdką, które zawierają dane potrzebne do realizacji wymaganej usługi, nieprzekazanie Danych Osobowych lub przekazanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych może uniemożliwić taką realizację. Natomiast nieprzekazanie opcjonalnych Danych Osobowych lub przekazanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych nie skutkuje takimi konsekwencjami.

Przekazywanie Danych osobowych może nastąpić: a) w trakcie uzupełniania stosownych pól w różnych sekcjach Witryny/APP, lub b) poprzez automatyczne uzupełnienie po zażądaniu przez użytkownika, aby Serwis społecznościowy, którego jest członkiem, przekazał firmie Barilla niektóre dane, które użytkownik przekazał wcześniej do Serwisu społecznościowego. W tym ostatnim przypadku, firma Barilla zwraca uwagę użytkownika na następujące kwestie:
i) w momencie w którym użytkownik wybiera link rejestracji za pomocą Serwisu społecznościowego, który znajduje się w Witrynie/APP lub na jednej ze stron Barilla w Serwisie społecznościowym, pojawia się okno zawierające pole wyrażenia zgody na przekazanie Danych Osobowych Użytkownika z Serwisu społecznościowego firmie Barilla. W oknie zawarte są również trzy linki:
a) do niniejszej polityki prywatności;
b) do wykazu danych osobowych, które są obowiązkowe lub opcjonalne zgodnie z określonymi potrzebami w zakresie przetwarzania w przypadku poszczególnych usług;
c) do wykazu danych, które Serwis społecznościowy ma przekazać firmie Barilla;
ii) po przeczytaniu polityki prywatności, użytkownicy myszą zaznaczyć pole, aby zadeklarować, że ukończyli 18 lat, a także po stwierdzeniu, które dane są obowiązkowe, mogą wybrać link opisany w powyższym podpunkcie c) w celu odznaczenia danych z Serwisu społecznościowego, których nie chcą przekazać firmie Barilla.
Bez względu na to, czy użytkownik przekazuje swoje Dane Osobowe poprzez wypełnianie pól lub automatycznie poprzez Serwis społecznościowy, jeśli jakiekolwiek dane obowiązkowe nie zostaną podane, firma Barilla wyśle komunikat o błędzie z wykazem obowiązkowych Danych Osobowych, których brakuje.

Kategorie Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu

Dodatkowo do Danych Osobowych przekazywanych bezpośrednio przez użytkowników (takich jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, hasło, wiek, data urodzenia, płeć, wizerunek, zawód, stan cywilny, itd.), kiedy użytkownik łączy się z Witryną, systemy informatyczne i procedury oprogramowania zaangażowane w działanie Witryny przekazują i/lub automatycznie i pośrednio uzyskują niektóre informacje, które mogą zawierać dane osobowe, których przekazywanie pośrednio wynika z wykorzystywania protokołów komunikacji internetowej (takie jak między innymi tak zwane pliki cookie (co zdefiniowano poniżej), adresy IP, nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy URL wymaganych zasobów, czas żądania do serwera).

Stosowanie plików cookie

Pliki cookie to wiersze tekstu, których zadaniem jest śledzenie komputera i które są przesyłane przez serwer (w tym przypadku serwer niniejszej Witryny) do urządzenia użytkownika (ogólnie do przeglądarki internetowej) w momencie, w którym użytkownik wchodzi na daną stronę w witrynie; pliki cookie są automatycznie przechowywane przez przeglądarkę użytkownika i ponownie przesyłane do serwera, które je wygenerował, za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na tę samą stronę internetową. W ten sposób, przykładowo, pliki cookie umożliwiają i/lub ułatwiają dostęp do niektórych stron internetowych w celu poprawienia nawigacji użytkownika, umożliwienia przechowywania odwiedzonych stron lub innych określonych informacji, takich jak najczęściej przeglądane strony, błędy połączenia, itd. Dlatego, w celu łatwiejszego i pełniejszego użytkowania niniejszej Witryny, zaleca się użytkownikom skonfigurowanie swoich przeglądarek aby wyrazić zgodę na niniejsze pliki cookie.
Przeglądarki mają często automatyczne ustawienia wyrażenia zgody na pliki cookie. Jednakże, użytkownicy mogą zmienić domyślną konfigurację w celu wyłączenia obsługi lub usunięcia plików cookie (dla każdego przypadku osobno lub na stałe), czego konsekwencją jest uniemożliwienie optymalnego działania niektórych obszarów Witryny. Użytkownicy mogą również sprawdzić stosowane metody oraz rodzaje plików cookie, które są przechowywane w ich przeglądarce, poprzez zmianę ustawień plików cookie w swoich przeglądarkach.
Pliki cookie to wiersze tekstu, których zadaniem jest śledzenie komputera i które są przesyłane przez serwer (w tym przypadku serwer niniejszej Witryny/APP) do urządzenia użytkownika (ogólnie do przeglądarki internetowej) w momencie, w którym użytkownik wchodzi na daną stronę w Witrynie/APP; pliki cookie są automatycznie przechowywane przez przeglądarkę użytkownika i przesyłane z powrotem do serwera, które je wygenerował, za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na tę samą stronę internetową. W ten sposób, przykładowo, pliki cookie umożliwiają i/lub ułatwiają dostęp do niektórych stron internetowych w celu poprawienia nawigacji użytkownika, umożliwienia przechowywania odwiedzonych stron lub innych określonych informacji, takich jak najczęściej przeglądane strony, błędy połączenia, itd. Dlatego, w celu łatwiejszego i pełniejszego użytkowania niniejszej Witryny, zaleca się użytkownikom skonfigurowanie swoich przeglądarek aby wyrazić zgodę na niniejsze pliki cookie.
Przeglądarki mają często automatyczne ustawienia wyrażenia zgody na pliki cookie. Jednakże, użytkownicy mogą zmienić domyślną konfigurację w celu wyłączenia obsługi lub usunięcia plików cookie (dla każdego przypadku osobno lub na stałe), czego konsekwencją jest uniemożliwienie optymalnego działania niektórych obszarów Witryny/APP. Użytkownicy mogą również sprawdzić stosowane metody oraz rodzaje plików cookie, które są przechowywane w ich przeglądarce, poprzez zmianę ustawień plików cookie w swoich przeglądarkach.

Rodzaje plików cookie i zarządzanie:

a) Techniczne pliki cookie:

(i) Ściśle niezbędne pliki cookie:

są to pliki cookie, które są konieczne do nawigacji w Witrynie/APP i użytkowania ich funkcji, jak np. umożliwienie prawidłowego wyświetlania lub dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie. Dlatego też, wyłączenie tych plików cookie uniemożliwia takie czynności.

(ii) Pliki cookie poprawiające wydajność:

Te pliki cookie służą do gromadzenia informacji o wydajności Witryny/APP w zakresie odpowiadania na anonimowe żądania użytkownika, a ich jedynym celem jest ulepszanie funkcji Witryny/APP; np. które strony są najczęściej odwiedzane przez użytkownika i czy występują błędy lub opóźnienia w otwieraniu stron internetowych.

(iii) Funkcjonalne pliki cookie:

te pliki umożliwiają zapamiętanie przez Witrynę/APP wyborów dokonywanych przez użytkownika i skorzystanie z nich przy kolejnych wejściach na stronę w celu zapewnienia lepszych, bardziej dostosowanych do użytkownika usług, np. mogą być używane w celu proponowania zawartości, która jest podobna do tych zażądanych przez użytkownika wcześniej.

b) Pliki cookie do targetowania reklam:

te pliki cookie stosuje się w celu pokazywania użytkownikom reklam, które są potencjalnie istotne dla ich zainteresowań, w oparciu o informacje gromadzone w trakcie nawigacji. Są one stosowane, przykładowo, do ograniczenia wyświetlania danej reklamy lub do pomiaru skuteczności kampanii w oparciu o częstotliwość wyświetlania danej reklamy. Te pliki cookie mogą być również dostarczane przez strony trzecie, w tym w imieniu reklamodawców. Użytkownicy mogą wyrazić zgodę lub odrzucić niniejsze pliki cookie poprzez wyrażenie zgody („opt-in”) przed przekazaniem plików cookie.

Google Analytics

Niniejsza Witryna/APP korzysta z narzędzia analityki internetowej Google Analytics, które zapewnia Google, Inc. (dalej „Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika, w celu analizowania sposobu, w jaki użytkownicy wykorzystują Witrynę/APP. Informacje generowane przez pliki cookie na temat użytkowania Witryny/APP przez odwiedzającego są przekazywane do serwera Google, gdzie są przechowywane. Google wykorzystuje niniejsze informacje w celu analizowania użytkowania Witryny/APP przez użytkownika, sporządzania raportów na temat czynności w Witrynie/APP, a także zapewniania dodatkowych usług dla właściciela niniejszej Witryny/APP, które są związane z użytkowaniem Witryny/APP oraz użytkowaniem Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez Google. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookie poprzez zmianę ustawień oprogramowania w swojej przeglądarce; jednakże, niniejsze może uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności niniejszej Witryny/APP. Użytkownik może również uniemożliwić rejestrację danych wytwarzanych przez pliki cookie i powiązanych z użytkowaniem Witryny/APP (w tym adresu IP) w Google, a także przetwarzanie niniejszych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki, która jest dostępna pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Poprzez korzystanie z niniejszej Witryny/APP, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych przez firmę Google w sposób i w celach wskazanych powyżej.

Rezygnacja z plików cookie („opt-out”):

Prawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych przewiduje, że użytkownicy mogą zrezygnować z plików cookie, które zostały już przekazane. Procedura rezygnacji „opt-out” jest możliwa dla technicznych plików cookie (art. 122 Kodeksu), a także dla plików cookie, które nie stanowią części „technicznych plików cookie”, które zostały wcześniej przyjęte („opt-in”) przez użytkownika.

W oparciu o niniejsze rozróżnienie, użytkownik może wyłączyć obsługę i/lub usunąć pliki cookie za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki, a także wyłączyć obsługę i/lub usunąć poszczególnie nietechniczne pliki cookie przekazane przez stronę trzecią poprzez wejście na

http://www.neodatagroup.com/data-security/neodata-services-privacy-policy/ w celu wyłączenia obsługi i/lub usunięcia plików cookie przekazanych przez Neodata

– strona internetowa zarządzana przez European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) pod następującym adresem: www.youronlinechoices.eu (dla rezydentów UE) lub http://www.aboutads.info/choises/ (dla rezydentów USA) w celu wyłączenia obsługi i/lub usunięcia innych plików cookie.

Te witryny nie są zarządzane przez Administratora Danych, a zatem nie ponosi on odpowiedzialności za ich zawartość.

Jak włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce.

Użytkownicy mogą zablokować pliki cookie z przeglądarki używanej przez nich do nawigacji. Jednakże, niniejsze może uniemożliwić prawidłowe działanie niektórych funkcji stron internetowych.
Poniżej znajdują się linki do instrukcji dotyczących blokowania plików cookie w zakresie nawigacji dla głównych przeglądarek:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Kategorie podmiotów, które mogą uzyskać dostęp do Danych Osobowych użytkowników

Dostęp do Danych Osobowych mogą uzyskać pracownicy lub personel Administratora Danych, którzy działają na mocy bezpośredniego upoważnienia Administratora Danych i zostali wyznaczeni na managerów lub specjalistów ds. przetwarzania danych zgodnie z odpowiednimi przepisami, a także którzy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie wykonywania niniejszego zadania. Podobnie, managerowie wyznaczeni przez Administratora Danych odpowiadają za zapewnienie szkolenia dla swoich pracowników lub współpracowników.

Zakres komunikacji lub ujawnienia Danych Osobowych użytkowników
Naszym zdaniem niniejsze informacje mogą nie być jasne dla polskiego użytkownika. Zgodnie z Ustawą, konieczne jest podanie nazwy Administratora Danych, czyli podmiotu, który odpowiada za przetwarzanie danych; poniższy przepis sugeruje, że dane mogą być przetwarzane przez niektóre nieznane podmioty, które nie są powiązane z Barilla, czyli powinny uzyskać odrębną zgodę na przetwarzanie danych i wyznaczyć odrębnego administratora danych,a użytkownik powinien zostać o niniejszym poinformowany.

Dane Osobowe przekazywane przez użytkowników nie będą komunikowane stronom trzecim, chyba że użytkownicy zawarli dane osobowe w swoich nickach lub przekazali swój wizerunek, w którym to przypadku dane osobowe, które zostały w ten sposób ujawnione, mogą być komunikowane stronom trzecim, z którymi firma Barilla zawarła umowy dotyczące publikacji w ich Witrynach.

Administrator Danych i Inspektorzy ds. Przetwarzania danych

Administratorem Danych jest Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, z siedzibą pod następującym adresem: Parma, Via Mantova, 166 – 43122.

Podobnie jak powyżej, następujące informacje mogą być niezrozumiale dla polskiego użytkownika. Zgodnie z Artykułem 31 polskiej ustawy, Administrator Danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze odrębnej umowy, przetwarzanie danych. Jednakże nie ma potrzeby uzyskiwania zgody użytkowników na zawarcie niniejszej umowy.

Poniżej wymieniono niektórych managerów ds. przetwarzania:
1) Gigya, z siedzibą pod następującym adresem: Mountain View, CA 94043, 2513 East Charleston Road, Suite 200, w zakresie przechowywania danych osobowych użytkowników zarejestrowanych w Witrynie oraz zarządzania serwerami, na których zapisywane są dane.
2) Fullsix S.p.A., z siedzibą pod następującym adresem: Milan, Viale del Ghisallo, 20 – 20151, w zakresie zarządzania serwerami, które zapewniają hosting w zakresie witryny.
3) Promoservice S. r.l , z siedzibą pod następującym adresem: Parma, Viale Mentana, 92 – 43100, w zakresie zapytań o informacje oraz materiały promocyjno-reklamowe;

Pełny wykaz managerów ds. przetwarzania danych osobowych jest dostępny pod następującym linkiem: www.barillagroup.com/privacy/responsabili-trattamento

Prawa użytkownika zgodnie z Artykułem 7 Kodeksu
Odniesienie do kodeksu włoskiego może być również mylące dla polskiego użytkownika – jeśli chciałby złożyć zawiadomienie o niewywiązywaniu się ze zobowiązań, to może niniejsze zgłosić polskiemu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, który jest państwowym organem i podejmuje wszelkie działania na podstawie polskich aktów prawnych.

Artykuł 7 Prawo wglądu w dane osobowe i inne prawa

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania potwierdzenia istnienia lub nieistnienia informacji osobowych, której jej dotyczą, nawet jeśli niniejsze dane nie zostały jeszcze zapisane, a także do uzyskania informacji o niniejszych danych w zrozumiałej formie.

2. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo, do uzyskania następujących informacji:

a) pochodzenie danych osobowych;

b) cele i metody przetwarzania danych;

c) program stosowany w przypadku przetwarzania danych z wykorzystaniem środków elektronicznych;

d) szczegóły identyfikujące Administratora Danych, podmioty przetwarzające dane, a także wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z artykułem 5 ustępem 2;

e) podmioty lub kategorie podmiotów, którym mogą być ujawniane informacje osobowe lub którzy mogą uzyskać o nich wiedzę działając jako wyznaczeni przedstawiciele w zakresie państwa, podmiotów przetwarzających dane lub inspektorów.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania:

a) aktualizacji, sprostowania lub – jeśli niniejszego zażąda – uzupełnienia danych;

b) anulowania lub zmiany statusu na anonimowy lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym danych osobowych, względem których nie wymaga się przechowywania w celach, dla których dane zostały początkowo zgromadzone lub następnie przetworzone;

c) oświadczenia, że czynności określone w podpunktach (a) i (b) oraz ich treść zostały zgłoszone osobom, którym dane osobowe zostały ujawnione lub przekazane, z wyłączeniem sytuacji, w której jest to niemożliwe lub które obejmują zastosowanie środków, które są wyraźnie niewspółmierne w porównaniu do chronionych praw.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do zgłoszenia pełnego lub częściowego sprzeciwu w następującym zakresie:

a) przetwarzanie jej danych osobowych w prawomocnych celach, nawet jeśli niniejsze dane są istotne dla celu, dla którego niniejsze dane zostały zgromadzone;

b) przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, w celu wysyłania materiałów reklamowych lub bezpośredniej sprzedaży, lub w celu prowadzenia badań rynkowych lub przekazywania komunikatów marketingowych.

W jaki sposób wykonać prawa zgodnie z Artykułem 7 i zapoznać się z wykazem Inspektorów ds. Przetwarzania Danych

Użytkownik może każdocześnie wykonać prawa, o których mowa w Artykule 7 Kodeksu poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub pisma pocztą tradycyjną do Administratora Danych w zakresie konkretnych danych osobowych.

Ponadto, jeśli użytkownik wyraził zgodę, ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach, o których mowa w podpunkcie (c) za pomocą adresu poczty elektronicznej użytkownika, przez kliknięcie na link wskazany w tym celu w każdej wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.

Zrzeczenie się praw w zakresie Wprowadzanych treści oraz zezwolenie na użytkowanie wizerunków
Poprzez rejestrację w Witrynie/APP, użytkownik:
A) oświadcza, że: i) wszelkie prawa do Wprowadzanych treści publikowanym w Witrynie/APP w ramach inicjatywy należą do użytkownika, który będzie wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub roszczenia, które Barilla może ponieść z powodu publikacji Wprowadzanych treści; ii) Wprowadzane treści publikowane przez użytkownika nie zawierają materiałów, które mogą ograniczać ich publikację, np. materiałów obscenicznych, rasistowskich, zniesławiających, oszczerczych, pornografii dziecięcej, a także że są oryginalne, czyli, że nie naruszają praw własności intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich, marek, znaków szczególnych, patentów, itd.;
B) upoważnia firmę Barilla a) do przeprowadzania kontroli dopuszczalności Wprowadzanych treści w celu zapewnienia, że nie zawierają materiałów, które mogą zostać uznane za naruszenie moralności, godności osobistej lub postrzegane jako obraźliwe, oszczercze, obsceniczne, nieprzyzwoite, krzywdzące lub które prowokują nienawiść, przemoc lub niebezpieczne zachowania, lub które stanowią próbę lub zachęcają do naruszenia przepisów prawnych i regulacyjnych;
C) zrzeka się na rzecz Barilla – dobrowolnie i definitywnie – wszelkich praw do opublikowania i użytkowania Wprowadzanych treści w celach komercyjnych związanych z produktami Barilla na stronach internetowych posiadanych przez Barilla i/lub strony trzecie, a także na produktach handlowych spółki (w tym w formie zmienionej i/lub poprawionej i/lub metaforycznej wybranej przez firmę Barilla), bez ograniczenia w czasie i przestrzeni, a także bez sprzeciwu w zakresie odtwarzania, publikowania i rozpowszechniania, a także komunikowania i wykonywania za pomocą wszelkich środków uznanych za użyteczne lub konieczne, takich jak między innymi telewizja, prasa, plakaty, kino, książki, Internet, a także wszelkich innych form i środków przekazu lub wykonywania, które już istnieją lub zostaną wynalezione w przyszłości.
D) upoważnia firmę Barilla do użytkowania jego wizerunku, który mógł zostać przekazany (w dowolnym z kontekstów wskazanych w podpunkcie C) powyżej), a także przez cały okres istnienia Witryny/APP zgodnie z Artykułem 96 Ustawy o prawach autorskich.

Zgodnie z polską ustawą dotyczącą prawa własności intelektualnej, przeniesienie prawa własności (lub udzielenie licencji) powinno zostać wykonane w formie pisemnej ze wskazaniem pól eksploatacji, na których można wykorzystywać utwór, a zatem w mojej opinii użytkownik może wykorzystać swoje wprowadzane treści bez względu na niniejsze postanowienie. Jednakże, sugerujemy, aby zamiast tego zawrzeć odniesienie do włoskiego postanowienia i wskazać jego treść.